logo
  • 商标
【 0805组】渔业用手工具
加入收藏 】【 字体:

手动的手工具080072,鱼叉080140,剥牡蛎器080143,捕鱼鱼叉080170

注:跨类似群保护商品:手动的手工具(0801,0802,0803,0804,0805,0806,0807,0808,0809,0810)。
第08类手工器械